Zatem, kiedy biegniemy?

Niedługo! 13 maja 2023 r. (sobota).

A gdzie?

W otoczeniu pięknej przyrody – na terenie Parku 3-ego Maja/ Baden Powella Start/meta przy hali MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7).

O której startujemy?

Punkt 10:00!

Czy trasa jest długa?

To zależy od Twojej kondycji. Długość trasy to 5 km i 100 m, ale pamiętaj, na jej pokonanie masz godzinę!

Czy udział jest za free?

Ponieważ cel jest szczytny i dochód z Biegu przeznaczymy na rzecz Kliniki Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych w Centralnych Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zapisując się kupujesz „cegiełkę” w kwocie 79 zł. Jeżeli jednak chciałbyś wspomóc  cel wyższą kwotą to nie mamy nic przeciwko. Wszystkie zebrane środki trafią do pacjentów Kliniki.

Płacę gotówką?

Aby zapanować nad dużą liczbą zgłoszeń akceptujemy tylko przelewy.  Opłatę za wybraną „cegiełkę” należy wpłacić na konto w tytule wpisując: Imię i Nazwisko, VII charytatywny bieg UMEDu.

Ile mam czasu na zapisanie się  do udziału w biegu?

Zapisy startują od 13 marca 2023 r. za pośrednictwem formularza na stronie http://www.umedbiega.umed.pl/ i trwają do wyczerpania limitu 400 miejsc, jeżeli jednak zapiszesz się po 1 kwietnia 2023, to nie gwarantujemy pełnego pakietu startowego. Nie czekaj na ostatnią chwilę!

Czy oprócz zakupu cegiełki muszę zapłacić również wpisowe?

Ależ nie! Zakupując wybraną „cegiełkę” otrzymasz również pakiet startowy, czyli worek, profesjonalną koszulkę, pamiątkowy medal oraz numer startowy.

A kiedy i gdzie mogę go odebrać?

Po pakiet startowy zapraszamy od 8 do 12 maja 2023 r., w godzinach 14:00 – 19:00 przy Placu Hallera 1, budynek B (Uniwersytetu Medycznego) pokój 25, parter (pierwsza klatka od strony Żeligowskiego).

I pakiet odbiorę ot tak, po prostu?

Nie, nie! Koniecznie miej ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku kategorii student koniecznie legitymację studencką. I koniecznie pamiętaj o podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Oświadczenie musisz złożyć osobiście przy odbiorze pakietu startowego.

Zastanawia mnie jak przy tylu uczestnikach, wszystkim zmierzycie czas!

Bardzo prosto – przy pomocy specjalnych chipów. Chipy znajdziesz w pakiecie startowym (umieszczone w numerze startowym).

Jak dojechać na Bieg?

I stopień trudności – własnym autem, taksówką,

II stopień trudności – autobusem linii Z54, 58, 64, na ulicę Niciarnianą lub tramwajem 12, 18 na Radiostację

III stopień trudności – przybiec! W ramach rozgrzewki oczywiście!

Gdybym chciał przebrać się na miejscu, będzie to możliwe?

Oczywiście – udostępnimy Ci szatnię.

A co z moim wynikiem i … ewentualną nagrodą?!

Nie zapomnieliśmy! Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal, a w poszczególnych kategoriach za trzy pierwsze miejsca będą także nagrody niespodzianki! Wyniki znajdziesz na stronie internetowej Biegu, a niecierpliwi mogą poznać je zaraz po ukończonym biegu.

A gdybym miał jeszcze jakieś pytania o których zapomniałem?

Pisz, dzwoń, pytaj, jesteśmy dla Ciebie!

So, when are we running?

Soon! On 13th May 2023 (Saturday).

Where?

Surrounded by beautiful nature – in the 3-ego Maja Park/ Baden Powell. Start/ finish: MOSiR Sports Hall, ul. Małachowskiego 5/7.

What time do we start?

At 10:00 a.m. sharp!

Is the route long?

It depends on your physical condition J. The length of the route is 5 km and 100 m, but remember, you have one hour to complete it!

Is participation free?

Since the goal is noble and the funds from the Run will be donated to the Clinic of Elderly Psychiatry and Psychotic Disorders at the Central Teaching Hospital of the Medical University of Lodz (CSK), signing up means buying a „donation” in the amount of 79 PLN . However, if you wish to support the cause with a higher amount, we will be more than grateful. All the collected funds will go to the patients of the Clinic.

Can I pay with cash?

In order to control the large number of applications, we accept transfers only. Payment of the selected „donation” should be made to the following account:
REMEMBER TO PROVIDE THE FOLLOWING DETAILS IN THE TITLE: name and surname, VII UMED Charity Run.

How much time do I have to sign up for the Run?

Registration starts from March 13, 2023 via the form at http://www.umedbiega.umed.pl/ and lasts until the limit of 400 places is filled, however, if you sign up after April 1, 2023, we do not guarantee a full starter pack. Don’t wait until the last minute!

Do I have to pay an entry fee apart from the “donation”?

No, by purchasing the selected „donation” you will also receive a starter pack, i.e. a bag, a professional t-shirt, a commemorative medal and a competition number.

And when and where can I pick it up?

You can collect your starter pack from 8 to 12 May 2023, from 14:00 to 19:00 at Plac Hallera 1, building B (Medical University of Łódź), room 25, ground floor (first staircase from
ul.  Żeligowskiego).

And I’ll be given the starter pack just like that?

No, no! You need to produce a photo ID, and in the case of the student category, a student ID is required. Be sure to sign a statement on no contraindications to participate in the Run. You must submit the statement in person when collecting the starter pack.

I wonder how, with so many participants, you will measure the running time for everyone!

Very simple – with the use of special chips. You will find the device in the starter pack (provided together with the competition number).

How to get to the Run?

the easiest way – by your own car, taxi,

a more difficult way – by bus Z54, 58, 64, to ul. Niciarniana or by tram 12, 18 to the Radio Station

the most difficult way  – come running! As a part of the warm-up, of course!

If I want to get changed on the spot, will it be possible?

Of course!! Cloakrooms will be made available to all the event participants.

What about my score and potential prize?!

We‘ll make sure that each participant receives a commemorative medal, and there will also be surprise prizes for the first three places in each category! The scores will be published on the Run website, and those waiting impatiently for the results will be able to check them right after the Run is over.

What if I had any other questions that I forgot?

Feel free to write, call or ask any questions! We will be more than glad to help you.